توضیحات:
Cubikill 4 بازی احمقانه و addicting مهارت که در آن شما را به بازی بسیار آرام و باید سعی کنید به دست آوردن بالاترین سطح به درآمد اضافی امتیاز اما مطمئن شوید که بیش از حد هنوز این بازی بنابراین جدی و برخی از پاپ واقعی است.
» آغاز بازی «
-Advertisement-

شما ممکن است مانند